ເຈົ້າຟ້າຊາຍສຸລີວົງ ສວ່າງ : ຮັກກັນເດີ້ ຄົນລາວ
08.03.2012 - 11:29:16

tiaosoulivong.jpg  drapeaulaokd.jpg 

ວັນທີ 8/03/12 ເປັນວັນແມ່ຍີງ ຂ້າພະເຈົ້າເອງພອ້ມຄອບຄົວແລະຍາດຕິວົງລາວລ້ານຊ້າງຮົ່ມຂາວ ຂໍອວ່ຍພອນໃຫ້ຜູ້ຍີງລາວ ທັງໃນ ແລະ ລາວນອກ ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກຈະເລີນຮຸງເຮື່ອງທັງຫນ້າທີການງານ ຂໍໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດທຸກປະການດວ້ຍເຖີນ.
ຈາກ:ເຈົ້າຟ້າຊາຍສຸລີວົງ ສວ່າງ.