ງານສລິປະ ວັທະນະທັມ ລາວຊຽງຂວາງ ທີ່ຝຣັ່ງເສດ - Soirée Artistique et Culturelle de l'asso. lao Xiengkhouang en france !!
28.05.2012 - 16:04:52

pmxiengkhuang260512b (7)daradisc.jpg

pmxiengkhuang260512b (52)thtair.jpg

pmxiengkuang260512 (77)touair.jpg

pmxiengkhuang260512b (26)amelieacceuil.jpg

pmxiengkhuang260512b (39)yavongjarre.jpg

ງານ ສລິປະ ວັທະນະທັມ ລາວຊຽງຂວາງ ທີ່ຝຣັ່ງເສດ - Soirée Artistique et Culturelle de l'asso. lao Xiengkhouang en france le samedi 26 mai 2012 à Gonesse Prais-france: