ງານສລິປະ ວັທະນະທັມ ລາວຊຽງຂວາງ ທີ່ຝຣັ່ງເສດ - Soirée Artistique et Culturelle de l'asso. lao Xiengkhouang en france !!
28.05.2012 - 16:14:15

pmxiengkuang260512 (115)anif.jpg

pmxiengkhuang260512b (44)lyjar.jpg

pmxiengkhuang260512b (50)payabuavan.jpg

pmxiengkuang260512 (133)tuikeo.jpg

pmxiengkuang260512 (96)moituibskt.jpg

ງານ ສລິປະ ວັທະນະທັມ ລາວຊຽງຂວາງ ທີ່ຝຣັ່ງເສດ - Soirée Artistique et Culturelle de l'association lao Xiengkhouang en france le samedi 26 mai 2012 à Gonesse Paris-france :