ງານ ສລິປະ ວັທະນະທັມ ລາວຊຽງຂວາງ ທີ່ຝຣັ່ງເສດ - Soirée Artistique et Culturelle de l'association lao Xiengkhouang en france !!
28.05.2012 - 16:20:08

pmxiengkuang260512 (32)comitejarre.jpg

pmxiengkuang260512 (45)acceuil.jpg

pmxiengkuang260512 (47)pascal.jpg

pmxiengkuang260512 (73)mman2.jpg

pmxiengkuang260512 (124)tombo2.jpg

ງານ ສລິປະ ວັທະນະທັມ ລາວຊຽງຂວາງ ທີ່ຝຣັ່ງເສດ - Soirée Artistique et Culturelle de l'association lao Xiengkhouang en france le samedi 26 mai 2012 à Gonesse Paris-france :