ງານສລິປະ ວັທະນະທັມ ລາວຊຽງຂວາງ ທີ່ຝຣັ່ງເສດ - Soirée Artistique et Culturelle de l'asso. lao Xiengkhouang en france !!
28.05.2012 - 16:26:23

pmxiengkuang260512 (126)tom1.jpg

pmxiengkuang260512 (85)khkekt.jpg

pmxiengkuang260512 (123)DrvatAir.jpg

pmxiengkuang260512 (130)vathairkhmakk.jpg

pmxiengkuang260512 (60)Drkab.jpg

ງານ ສລິປະ ວັທະນະທັມ ລາວຊຽງຂວາງ ທີ່ຝຣັ່ງເສດ - Soirée Artistique et Culturelle de l'association lao Xiengkhouang en france le samedi 26 mai 2012 à Gonesse Paris-france :