ງານສລິປະ ວັທະນະທັມ ລາວຊຽງຂວາງ ທີ່ຝຣັ່ງເສດ - Soirée Artistique et Culturelle de l'asso. lao Xiengkhouang en france !!
28.05.2012 - 16:37:10

pmxiengkuang260512 (106)leasoupany.jpg

pmxiengkhuang260512b (30)airmiaariv.jpg

pmxiengkhuang260512b (43)commisjarr.jpg

pmxiengkuang260512 (110)disco.jpg

pmxiengkuang260512 (34)mrpkp.jpg

ງານ ສລິປະ ວັທະນະທັມ ລາວຊຽງຂວາງ ທີ່ຝຣັ່ງເສດ - Soirée Artistique et Culturelle de l'association lao Xiengkhouang en france le samedi 26 mai 2012 à Gonesse Paris-france :