ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 17:14:00

pmxiengkhuang260512b (18)hosong.jpg

pmxiengkuang260512 (135)lchit.jpg

pmxiengkuang260512 (147)mm5.jpg

pmxiengkuang260512 (176)kltb.jpg

pmxiengkuang260512 (137)mmtb.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) paris -France :