ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 !!
28.05.2012 - 17:23:21

pmxiengkuang260512 (225)autelpb.jpg

pmxiengkuang260512 (150)klk.jpg

pmxiengkuang260512 (145)mmtb4.jpg

pmxiengkuang260512 (185)tb.jpg

pmxiengkuang260512 (139)mmec.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) paris -France :