ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 17:35:28

pmxiengkuang260512 (232rouambi.jpg

pmxiengkuang260512 (231)roub.jpg

pmxiengkuang260512 (211)langsv.jpg

pmxiengkuang260512 (246)than.jpg

pmxiengkuang260512 (261)sn.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) paris -France :