ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 19:01:39

pmxiengkuang260512 (480)hpt.jpg

pmxiengkuang260512 (400)H3.jpg

pmxiengkuang260512 (508)h23.jpg

pmxiengkuang260512 (433)h10.jpg

pmxiengkuang260512 (458)h14.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :