ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 19:51:15

prabang2012 (326)pbhs6.jpg

prabang2012 (99)dsnk1.jpg

prabang2012 (100)dnnk2.jpg

prabang2012 (102)dsnk4.jpg

prabang2012 (115)nkbsa1.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :