ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 19:57:11

prabang2012 (60)distouair.jpg

prabang2012 (57)pravai1.jpg

pmxiengkuang260512 (299)tairvstand.jpg

prabang2012 (123)pra6.jpg

prabang2012 (127)pra8.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :