ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 20:06:11

prabang2012 (67)pbpile.jpg

prabang2012 (140)nks1.jpg

prabang2012 (160)sennse.jpg

prabang2012 (179)drns.jpg

prabang2012 (156)mm4s.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :