ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
29.05.2012 - 12:22:10

pmxiengkuang260512 (521)ksingthouma.jpg

prabang2012 (241)vtnmrtamidulaos.jpg

pmxiengkuang260512 (341)nkeo.jpg

pmxiengkuang260512 (281)samakysnl.jpg

pmxiengkuang260512 (351)ptxroubai.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :