*ລາວຢູ່ລາວ ບໍ່ແຈບໃຈ : ປະຊາຊົນ ລາວ ຢູ່ດ້ວຍ ຄວາມຢ້ານກົວ ຢ້ານພັກ ຢ້ານຣັຖ !!
05.03.2013 - 11:19:41ລາວຢູ່ລາວ ບໍ່ແຈບໃຈ : ປະຊາຊົນ ລາວ ຢູ່ດ້ວຍ ຄວາມຢ້ານກົວ ຢ້ານພັກ ຢ້ານຣັຖ ຢ້ານຖືກຈັບ ຫລືຢ້ານ ຖືກຕີຣາຄາ ວ່າເປັນ ຄົນບໍ່ດີ ບໍ່ຈົ່ງຮັກ ພັກດີ ຕໍ່ພັກ-ຣັດ.

ພັງໄດ້ : =======> http://www.lao-info.net/palsongs/pasaxonlao%20yarnPhak%20spplao-050313.mp3

( RFA)