ສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ 1973 !!
20.02.2014 - 21:45:46ສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູສັນຕິພາບແລະປະຕິບັດຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງຊາດຢູ່ລາວ ຄັ້ງວັນທີ່21ກຸມພາແລະ14ກັນຍາ1973 :