« ຂະບວນ ສາກົນ ເພື່ອ ອິສຮະພາບ ຄັ້ງ ທີ່ 7 » - La 7ème « Marche Internationale Pour La Liberté » !!
25.09.2014 - 16:18:10

 

« ຂະບວນ ສາກົນ ເພື່ອ ອິສຮະພາບ ຄັ້ງ ທີ່ 7 » - La 7ème « Marche Internationale Pour La Liberté » !!

Le Mouvement Lao pour les Droits de l'Homme (MLDH)
Vous prie d'honorer de votre présence et de votre solidarité
La 7ème « Marche Internationale Pour La Liberté »
Organisée à l'initiative de Società Libera
Avec la participation des communautés des Peuples Opprimés en exil
Le samedi 11octobre 2014 à 14h00, à Paris,
De la Statue de la Liberté (Pont de Grenelle) à l'Esplanade du Trocadéro.
Venez nombreux soutenir nos frères et sœurs sans voix ni droit
Venez nombreux soutenir les victimes des arrestations arbitraires et des disparitions forcées
Venez nombreux soutenir les victimes des répressions et des injustices.
Mouvement Lao des Droits de l'Homme

e_mail : mldh@mldh-lao

ຂະບວນ ການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ (ຂລສມ)
ຂໍ ຮຽນ ເຊີນ ທ່ານໃຫ້ກຽດ ສະໜານ ສາມະຄີ ເຂົາ ຣວ່ມ
« ຂະບວນ ສາກົນ ເພື່ອ ອິສຮະພາບ ຄັ້ງ ທີ່ 7 »
ຈັດຂື້ນ ໂດຍ ອົງການ Società Libera
ໂດຍການ ຣວ່ມມ໊່ ຈາກ ປະຊາຄົມ ພັດຖີນ
ຊື່ງ ມີ ປະຊາຊົນ ຖຶກ ກົດຂີ່ ໃນປະເທດ
ໃນ ວັນເສົາ ວັນທີ່ 11 ຕຸລາ 2014 ເວລາ 14ໄມງ ທີ່ ນະຄອນ Paris
ຈາກ Statue de la Liberté (Pont de Grenelle) ( ຮູບປັ້ນ ອິສຮະພາບ) ໄປເຖີງ ລານ Trocadéro
ຂໍ ເຊີນ ທ່ານ ມາຮວ່ມຊວ່ຍກັນ ອູ້ມຊູ ແລະ ປົກປອ້ງ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນອ້ງ ຮວ່ມຊາດ ໃນ ປະເທດເຮົາ ທິ່ ບໍ່ ມີ ສຽງ ແລະ ບໍ່ ມີສິດທິ ພື້ນຖານ ຊື່ງ ປະຊາຊົນ ຄວນມີ
ຂໍ ເຊີນ ທ່ານ ມາຮວ່ມ ຊວ່ຍກັນ ປົກປອ້ງ ຜູ້ທິ່ ຖຶກຈັບຕົວ ໂດຍ ບໍ່ມີ ການໄຕ່ສວນ ແລະ ປົກປອ້ງ ຜູ້ທິ່ ຫາຍສາບສູນ ໂດຍ ຖຶກ ບັງຄັບ
ຂໍ ເຊີນ ທ່ານ ມາຮວ່ມ ຊວ່ຍກັນ ປົກປອ້ງ ຜູ້ທິ່ ຖຶກ ປາບປາມ ຢ່າງ ໄຮ້ ຍຸດຕິທັມ.