« ຂະບວນ ສາກົນ ເພື່ອ ອິສຮະພາບ ຄັ້ງ ທີ່ 7 »-7th march for the Freedom in Paris !!
12.10.2014 - 21:15:42

         

« ຂະບວນ ສາກົນ ເພື່ອ ອິສຮະພາບ ຄັ້ງ ທີ່ 7 »ຈັດຂື້ນ ໂດຍ ອົງການ Società Libera ໂດຍການ ຣວ່ມມ໊່ ຈາກ ປະຊາຄົມ ພັດຖີນ
ຊື່ງ ມີ ປະຊາຊົນ ຖຶກ ກົດຂີ່ ໃນປະເທດ ໃນ ວັນເສົາ ວັນທີ່ 11 ຕຸລາ 2014 ເວລາ 14ໄມງ ທີ່ ນະຄອນ Paris
ຈາກ Statue de la Liberté (Pont de Grenelle) ( ຮູບປັ້ນ ອິສຮະພາບ) ໄປເຖີງ ລານ Trocadéro :