« ເດີນຂະບວນ ສາກົນ ເພື່ອ ອິສຮະພາບ ຄັ້ງ ທີ່ ໘ »-8th march for the Freedom in Paris !!
27.08.2015 - 04:44:29« ເດີນຂະບວນ ສາກົນ ເພື່ອ ອິສຮະພາບ ຄັ້ງ ທີ່ ໘ »-8th march for the Freedom in Paris !!
Le Mouvement Lao pour les Droits de l'Homme (MLDH)

Vous prie d'honorer de votre présence et de votre solidarité

La 8ème « Marche Internationale Pour La Liberté »

Organisée à l'initiative de Società Libera

Avec la participation des communautés des Peuples Opprimés en exil

Le samedi 10octobre 2015 à 14h00, à Paris,

Marche silencieuse depuis la place de la Bastille à la place de la République

Organisée par L'Association de culture libérale Società Libera et par les Communautés des Minorités et des Peuples Opprimés en exil,
• pour solliciter l'opinion publique, l'Europe et les organisations supranationales, afin qu'elles prennent position pour sauvegarder les minorités ;
• afin que l'Europe mette en place la Journée Européenne pour la Liberté des Communautés, des Minorités et des Peuples opprimés .
Face à une aggravation de la condition des droits de l'homme dans le monde, et considérant que dans au moins un quart des Pays du monde les libertés fondamentales sont niées quotidiennement, nous estimons qu'il ne suffit plus d'exprimer des solidarités générales.
Il est temps que :
• les places d'Europe se remplissent de personnes conscientes ;
• l'Occident se secoue et mobilise concrètement intérêts et consciences à propos des conditions de centaines de millions de personnes ;
• un mouvement de mobilisation vaste et unitaire se développe, arrivant à faire comprendre que la défense des Droits de l'Homme est une priorité internationale.