ການເດີນຂະບວນນາໆຊາດ ເພື່ອອິດສະພາບຄັ້ງທີ ໘ !!
31.08.2015 - 16:04:09

 

ການເດີນຂະບວນນາໆຊາດ ເພື່ອອິດສະພາບຄັ້ງທີ ໘ !!


ການເດີນຂະບວນແບບງຽບໆນີ້ ໂດຍແມ່ນ société Libéra ແລະກຸ່ມປະຊາຄົມພັດຖິ່ນເຜົ່ານ້ອຍ ແລະຊົນຊາດທີຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ມີເປົ້າໝາຍຢາກ :
“ເຕືອນສະຕິປວງຊົນ,ເຕືອສະຕິສະຫະພາບຍູໂຣບ ແລະສະຖາບັນສູງສຸດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ເອົາທ່າທີ ປົກປ້ອງຊົນເຜົ່ານ້ອຍ ແລະຊົນຊັ້ນທີຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ
““ ໃຫ້ສະຫະພາບຍູໂຣບ ອອກດຳຣັດສ້າງຕັ້ງວັນແຫ່ງອິດສະຣະພາບຂອງ ຊົນເຜົ່ານ້ອຍ ແລະຊົນຊາດຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ.ຕໍ່ໜ້າສະພາບກາອັນໜ້າວິຕົກຢ່າງແຮງທາງດ້ານສິດທິມະນຸດໃນໂລກ ໂດຍເຫັນວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍໃນຈຳນວນປະເທດໝົດໂລກນີ້ ມີຈຳນວນ ໑ ສ່ວນ ໔ ປະເທດໃນໂລກທີ່ຍັງຂາດອິດສຣະພາບ.
ພວກເຣົາຈື່ງຖືວ່າ ບໍ່ເປັນການພຽງພໍອີກແລ້ວ ທີ່ຈະກ່າວເຖີງຄວາມສາມັກຄີ,ເຖີງເວລາແລ້ວທີ່ :
- ສະຫະພາບຍູໂຣບ ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍບຸກຄົນທີມີຄວາມຮູ້ ແລະສຳນືກໃນບັນຫາ.
- ກຸ່ມປະເທດຕາເວັນຕົກ ຄວນຈະຕ້ອງຕື່ນຕົວ ແລະຣົນນະຣົງ ຫາຊ່ອງທາງຢ່າງເຫັນຜົນ ຊ່ວຍເຫລືອ ປັບປຸງຊິວີດການເປັນຢູ່ຂອງເພື່ອນມະນຸດຫລາຍຣ້ອຍລ້ານຄົນ.
- ຈະຕ້ອງ ຈັດຂະບວນການເປັນຂະນາດໃຫຍ່ ແລະເປັນອັນນື່ງ ອັນດຽວເພື່ອເຣັດໃຫ້ໂລກເຂົ້າໃຈວ່າ ການ
ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແມ່ນບັນຫາຣີບດ່ວນ .