Romance

“ຮັກ ແລະຄິດເຖີງລາວ“

10/09/2016

໑.ຮັກຄັ້ງແຣກ


ຈົດຫມາຍສບັບນັ້ນໄດ້ຖືກອ່ານຈົບລົງ ແສງເດືອນຖອນໃຈໃຫຍ່ ເພັງຈາກເຄື່ອງເທບແວ່ວສຽງເປັນຄັ້ງຄາວມາອີກ..
..ອ້າຍຢາກບອກນາງໃຫ້ຮູ້...
ວ່າຢູ່ຢ່າງທຸກຂົ່ມຂຶ່ນ...ຫລັບນອນທົນຝືນ....ຫ້າມໃຈຜິກຄິດ ຫ່ວງນາງ ,ເພັງອັນແສນ
ເສົ້າຂອງຄຳເຕີມໄດ້ງຽບຫາຍໄປ ແສງເດືອນພັບຈົດຫມາຍນັ້ນ ເດີນໄປຫາຕູ້ເຍັນ ນຳເອົາແກ້ວຊຳປາຍມາເປີດ ແລະຍົກຂື້ນດື່ມກືກເຂົ້າໂດຍບໍ່ໃຊ້ຈອກແລ້ວກໍຈົ່ມອອກມາວ່າ:
ແສງເດືອນ:“ດີແລ້ວ ໂຊກດີເທີດຕາວັນ...ຄວາມຫວັງຂອງເຈົ້າກາຍເປັນຈີງແລ້ວສຳຣັບເຈົ້າ..ແຕ່ບໍ່ແມ່ນກັບແສງ
ເດືອນ ຄົນທີເຈົ້າເຄີຍສັນຍາໃຫ້ຄວາມຫວັງເອົາໃວ້ຄັ້ງນື່ງທີ່ສູນຫນອງຄາຍ ຄາວເຮົາຍັງເປັນອົພຍົບກັນຢູ່ໃນຄັ້ງນັ້ນ,
ພາບເຮົາເຄີຍຢູ່ຄຽງຂ້າງກັນຕອນນາງ ອາບນໍ້າ,ຄຳໃນໃຈວ່າຢາກໄດ້ລູກຜູ້ຊາຍຜູ້ທຳອິດຖ້າເຮົາໄດ້ກັນ,ຈົດຫມາຍຕ່າງໆທີ່ຕີດຕໍ່ກັນຕລອດ ໑໐ປີບໍ່ໄດ້ຂາດ ມີທັງກາກສາຣະພາບຮັກໃນວັນ ວາລັງທາຍເດອີກ...ອະດິດຄັ້ງນັ້ນ ຄືນນັ້ນໄດ້ຖືກລືມລືບຫາຍໄປເສັຍແລ້ວຈາກໃຈນາງ...ຄວາມຫວັງຂອງເດືອນຫລື...ເດືອນໄດ້ພົບມັນເຊັ່ນດຽວກັນ...ເດືອນກຳລັງຖືຢູ່ໃນມືນີ້ຢ່າງໄດ້ຫລະແລ້ວກໍໄດ້ດື່ມເອົາຈົນຫມົດແກ້ວ ແລ້ວກໍລຳພັນອອກມາເປັນຄຳສຸດທ້າຍວ່າ:
ແສງເດືອນ:_“ ຕາວັນ..ເປັນຫຍັງຄວາມຫວັງສອງເຮົາຈື່ງບໍ່ແມ່ນອັນດຽວກັນ..ຟ້າລິຂິດ ຫລືວ່າໂຊກວາສນາເດືອນຕຳ່ເກີນໄປສຳຣັບຕາວັນ..“
ແສງເດືອນໄດ້ຮູ້ຈັກຕາວັນທີ່ສູນຫນອງຄາຍ ສູນກັກຂັງ,ອົພຍົບລາວແຫ່ງປະເທດໄທຍໃນທ້ອງຣະດູຫນາວປີ໑໙-໗໕ ທີ່ອ່າງອາບນໍ້າປະຈຳສູນຊົ່ວຄາວຫລືມັກຮ້ອງກັນວ່າ ສູນແມ້ວ ກ່ອນສູນຖາວອນຈະຖືກເປີດ,ຄອບຄົວແສງເດືອນເຊົ່າບ້ານນ້ອຍໆຫລັງນື່ງໄຕ້ເຮືອນເຊົ່າຂອງນ້າສາວຕາວັນ,ແລງມື້ນື່ງຫລັງຈາກໄປກວດເບິ່ງຣາຍຊື່ຜູ້ທີຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄປສ້າງຊິວິດໃຫມ່ໃນປະເທດທີສາມ ແລະໄປແອບບານມາ,ແສງເດືອນພ້ອມດ້ວຍອ້າຍຮັກເພື່ອນອີກສອງຄົນມຸ້ງຫນ້າໄປຫາອ່າງອາບນໍ້າເພື່ອອາບນໍ້າ ແລະນຳເອົານໍ້າມາໃຊ້ໃນເຮືອນຊື່ງເປັນພາລະປະຈຳວັນຂອງເຂົາ ອັນນື່ງ
ຊິວີດປະຈຳສູນ ຕາມທາງທີນຳພາໄປຫາອ່າງນໍ້າ ເຂົາໄດ້ເຫັນກຸ່ມຍີງກຸ່ມນຶ່ງກຳລັງຍ່າງຢູ່ຂ້າງຫນ້າ ແສງເດືອນເຕືອນໃຫ້ທຸກຄົນຈ້າວບາດຍ່າງໄວຂື້ນແລະພ້ອມກັນນັ້ນກໍສົ່ງສຽງເພັງຕະລົກແທນການທັກທາຍໄປຍັງຍີງກຸ່ມນັ້ນວ່າ:
.ແສງເດືອນ:_ລູກສາວໃຜ...ຫັນຫລັງໃສ່...ໃສ່ເສື້ອສີແດງ“
ທັນໃດນັ້ນກໍໄດ້ຍີນສຽງຕອບຄືນມາ,
.ເອື້ອຍທອງ:“ລູກຄົນ..ຫລານສາວນາຍພັນ...ນ໋ະອ້າຍ...“,ແສງເດຶອນແລະທຸກຄົນໃນກຸ່ມກໍເອີຍເປັນສຽງດຽວ
ພ້ອມໆກັນ:
.ແສງເດືອນ:“ສບາຍດີເອື້ອຍທອງ..“..ແລະກໍໄດ້ຄຳຕອບກັບມາຈາເອື້ອຍທອງທີເປັນນ້າສາວຂອງຕາວັນ,
.ເອຶ້ອຍທອງ: “ສະບາຍຜູ້ບາວທຸກໆຄົນ “
ເອື້ອຍທອງເປັນສາວຣຸ້ນເອື້ອຍທີແສງເດືອນຮູ້ດີ ແລະຢູ່ຂ້າງເອື້ອຍທອງມື້ນີ້ ແສງເດືອນໄດ້ເຫັນສາວນ້ອຍຜູ້ນື່ງຕໍ່
ສາຍຕາທີ່ຈ້ອງເບີ່ງນາງ ນາງງືກຫົວຄ້າຍຈະບອກອັນໃດອັນນື່ງ ເອື້ອຍທອງເຫັນຄວາມເກີະຂອງທັງສອງເຂົ້າທີບໍ່ຮູ້ຈັກຈະທັກທາຍກັນແນວໃດລາວຈື່ງຟ້າວຕໍ່ຄວາມໃຫ້ທັນທີ,
.ເອື້ອຍທອງ:“ເອີນີ້...ເອື້ອຍຂໍແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບຫລານສາວທີມາຢາມ...ລາວເຊົາຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ໃນເມືອງພູ້ນ ຊື່ ແສງຕາວັນ“
.ແສງເດືອນ:“ຍີນດີທີຮູ້ຈັກ ຕາວັນ“, ແສງເດືອນຕອບຮັບການແນະນຳ.